حذف تعميم و تحريف در nlp

0
301
تكنيك هاي ان ال پی NLP
در كيفيت ارتباطات روزمره اي كه با ديگران داريم،‌عوامل مختلفي درگير است كه ميتواند چگونگي آنرا شكل دهد. از ديدگاه خانم ويرجينيا ستير، در يك ارتباط  پيام، محتوا و فرستنده نقش بسزايي دارند. حال چگونه اين پيام از طرف فرستنده با محتواي مشخص به گيرنده برسد،‌ كيفيت ارتباط را تعيين ميكند. وقتي پيامي با فيلترهاي ذهني ما همخواني نداشته باشد، ذهن بطور ناخودآگاه آنرا حذف ميكند. اين مشخصه مغز جهت جلوگيري از انباشت اطلاعات غير ضروري در ذهن است.
مثلا اگر با دوستان خود در حال ديدن يك فيلم سينمايي باشديد و بعد از آن درباره ديالوگهاي آن از شما سئوال كنند،‌ شايد بتوانيد تنها چند سكانس را توضيح دهيد. اين امر بخاطر فيلتر شدن اطلاعات و حذف اطلاعاتي است كه با باورها و علايق ما همخواني ندارد و در نهايت بقاي ما خواهد بود. حتي توجه نكردن به هياهوي مردم در خيابان و فراموش كردن برخي از خاطرات نيز به همين علت است.
ذهن تنها اطلاعاتي را حفظ ميكند كه بيشتر براي بقا و پايداري زندگي و اطلاعات روزمره دريافت ميشود. شايد در هنگام مطالعه به اين خاصيت مغز پي برده باشيد كه تنها جملات و تصاويري در ذهن شما ميماند كه به آنها علاقه مند باشيد يا قبلا درباره آن مطلالعه كرده باشيد.
تعميم:
از آنجايي كه ذهن به دنبال صرف كمترين ان‍ر‍ژي و استفاده از ميانبر براي حل مسئله ميباشد،‌ تمايل دارد اطلاعات ورودي را دسته بندي كرده و در كنار اطلاعات ديگر جاي دهد. حال اگر رويداد و رفتاري هم نزديك به اين دسته بندي و تجارب ما باشد،‌ مغر ترجيح ميدهد آن رفتار يا رويداد را به تجارب قبلي ربط دهد. مثلا اگر شما دوران دانشگاه را در شهري گذرانده باشيد كه از مردم آن ذهنيت خوبي به جا نمانده است، اگر چند سال بعد با مردم همان منطقه برخورد داشته باشيد،‌ ذهن شما همان برداشت را در رابطه با آنها خواهد داشت.
در برخي موارد هم شنيدن يك صدا يا ديدن حيواني نشانه ترس و احتياط است كه ما را از خطرات احتمالي بر حذر ميدارد. اما مسئله اي كه در ارتباطات اشكال ايجاد ميكند، تعميم افراطي است كه افراد با ديدن چند نشانه از فرد مقابل به نتيجه گيري ميرسند و قضاوت ميكنند.
تحريف:
فرض كنيد در يك جمع دوستانه،‌ شما با يكي از دوستان آرام صحبت ميكنيد و مدام ميخنديد. فردي كه در مقابل شماست با تحريف اين رويداد تصور ميكند كه شما در حال مسخره كردن او هستيد. واقعيت اينست كه اطلاعات ورودي با نقشه ذهني تفسير و مقايسه ميشوند نه واقعيت.
در انتها اين نكته را خاطر نشان ميكنم كه هر يك از موارد فوق براي بقاء انسان و جلوگيري از صرف انرژي ذهن ما ضروري هستند ولي استفاده افراطي از هريك بنا  به نقشه ذهني ما و برداشتهاي ناقص،‌ آسيبهايي به ارتباطات وارد ميكند. پس ميتوان با كنترل هر يك از موارد فوق و تامل كردن در رفتار خود، به ارتباط خوب با اطرافيان و قضاوت كردن جهان اطراف دست يافت.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here