انواع تیپ ها در MBTI

0
407

انواع تیپ ها در MBTI

طبق تعریف چهار بخش ممکنه در تیپ هر شخص هست که سلسله مراتب آنها را شکل می دهد و همیشه به آنها (( عملکرد )) می گویند . حس کردن یا شمی بودن ، فکری یا احساسی بودن این سلسله مراتب درون گرا یا برون گرا بودن و داوری کنند ه یا ملاحظه کننده بودن را در برنمی گیرند اینها را به حساب نگرش و طرز تلقی می گذاریم وبه وسیله اولین و آخرین حرف موجود در یک تیپ نشان داد می شوند .
نظم اهمیت این چهار مورد هر تیپ تفاوت می کند به عبارت دیگر برای یک تیپ شمی بودن می تواند قوی ترین به حساب آید و در تیپ دیگر حسی بودن می تواند قدرت بیشتری داشته باشد . هریک از چهار عملکرد نقش متفاوتی ایفا می کنند .
ما عملکرد اولی را راهنما می نامیم (( نقش رهبر و رئیس)) این عملکرد پیشرفته ترین و مهم ترین بخش آن تیپ را تشکیل می دهد . عملکرد دوم وظیفه اصلی کمک به راهنماست که اینکار را با ایجاد تعادل انجام می دهد . عملکرد سوم هم هست که در اغلب اشخاص تا دوران میانسالی شکل نمی گیرد در جوانها قدر و اهمیت این یکی به اندازه ای کم است که نقطه قوت به حساب نمی آید بلکه نقطه ضعف محسوب می شود .
وقتی شخص رشد می کند و پا به سن می گذارد براهمیت و نقش آن افزوده می گردد و سرانجام به عملکرد با کمترین حد رشد یافتگی می رسیم که به منظور حفظ اختصار آن را کمترین می نامیم .
در هر انگاره تیپی کمترین نقطه مقابل راهنما است . از آنجایی که را هنما رشد یافته ترین است کمترین یا کمترین میزان رشد روبه رو ست در واقع می توان گفت که پاشنه آشیل شخص به حساب می آید .
ما در صورتی در بهترین شرایط خود ظاهر می شویم که از عملکرد راهنما و دوم خود بیشتر استفاده کنیم . اما در مواقعی به خاطر استرس و عوامل دیگر باید از عملکرد های کم اهمیت تر خود استفاده نماییم .
تیپ
SJ ها
ESTJ    فکری     حسی    شمی    احساسی
ISTJ    حسی     فکری   احساسی    شمی
ESFJ    احساسی    حسی    شمی    فکری
ISFJ    حسی    احساسی    فکری    شمی
SP ها
ESTP    حسی    فکری    احساسی    شمی
ISTP    فکری    حسی    شمی    احساسی
ESFP    حسی    احساسی    فکری    شمی
ISFP    احساسی    حسی    شمی    فکری
NTها
ENTJ    فکری    شمی    حسی    احساسی
INTJ    شمی    فکری    احساسی    حسی
ENTP    شمی    فکری    احساسی    حسی
INTP    فکری    شمی    حسی    احساسی
NFها
ENFJ    احساسی    شمی     حسی    فکری
INFJ    شمی    احساسی    فکری    حسی
ENFP    شمی    احساسی    فکری    حسی
INFP    احساسی    شمی    حسی    فکری

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here